Fundacja na Rzecz Wspierania Konkurencyjności Polskiej Gospodarki, w ramach dwuletniego projektu przeprowadziła badanie, którego celem jest określenie stanu konkurencyjności ankietowanych przedsiębiorstw, oraz zdefiniowanie tematyki seminariów, których przeprowadzenie będzie pomocne dla budowania przewag konkurencyjnych.

W obliczu kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią COVID-19, który wywołał głębokie turbulencje w życiu gospodarczym całego świata, takie działanie jest szczególnie istotne. Należy wskazać, że dla przedsiębiorców pandemia wiąże się z naruszeniem łańcuchów dostaw, wielokrotnymi ograniczeniami w poruszaniu się co wpłynęło bezpośrednio na dynamikę funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiele przedsiębiorstw musiało zmniejszać skalę produkcji nie tylko ze względu na ograniczenia administracyjne, ale z powodu licznych przypadków koronawirusa wśród pracowników.

Obecnie obserwujemy, że w czasie pandemii zmieniła się dynamika konkurencyjności niektórych branż, nastąpił przyspieszony rozwój technologii cyfrowych i digitalizacji. Inne są również zachowania konsumentów, związane z wydawaniem pieniędzy, wyborem produktów i oceną ich wartości.

Suma tych zdarzeń spowodowała długotrwałe zakłócenia, zarówno po stronie popytowej jak i podażowej.

Przedsiębiorstwa będą musiały szybko zaadaptować się do nowej sytuacji rynkowej, która wymaga modyfikacji dotychczasowych modeli biznesowych i wprowadzenia ciągłych zmian w zarządzaniu strategicznym firmą. Doświadczeni managerowie, którzy od lat odnoszą sukcesy biznesowe doskonale zdają sobie sprawę, że każda firma niezależnie od jej wielkości, branży czy sukcesów rynkowych może, w szybko się zmieniającym i niepewnym otoczeniu gospodarczym, doświadczyć kryzysu.

Kryzys jest wywoływany zarówno czynnikami zewnętrznymi lub wewnętrznymi, które zagrożą pozycji rynkowej firmy. W skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do jej upadku. W warunkach braku stabilności gospodarczej czy sytuacji kryzysowej szczególnego znaczenia nabiera ocena konkurencyjności firmy, albowiem pozwala ona opracować i wdrożyć skuteczne strategie zarządzania, które umożliwią firmie nie tylko przetrwanie na rynku ale również tworzenie przewag konkurencyjnych i dalszy rozwój.

Istotą zrządzania kryzysowego jest w dużej mierze określenie zakresu koniecznych zmian i szybkości ich wprowadzania w celu przezwyciężenia kryzysu i osiągnięcia strategicznej przewagi. Budowanie przewag konkurencyjnych jest najistotniejszym zadaniem zarządu przedsiębiorstwa, ponieważ warunkuje jego pozycję rynkową i sukces finansowy.

W okresie turbulencji gospodarczych mamy do czynienia ze szczególnie dużą zmiennością otoczenia i narastającą rywalizacją pomiędzy firmami. Jedynie wykorzystanie swojego potencjału konkurencyjnego pozwala dynamicznie adaptować się do zmian zachodzących na rynku czy nawet zmiany te kreować.

W ramach realizacji niniejszego projektu dedykowanego tworzeniu przewag konkurencyjnych i wzmacnianiu pozycji rynkowej małych i średnich firm w czasie kryzysu podjęto próbę określenia konkurencyjności polskich firm z sektora MSP, słabych i silnych stron, stosowanych narzędzi zarządczych, umiejętności zarządzana zmianą, zarządzania kryzysowego, marketingu i promocji.

W tym celu przeprowadzono badanie na grupie około 200 małych i średnich firm działających nie tylko lokalnie, ale również globalnie. Na podstawie wniosków płynących z badania został przygotowany cykl webinarów informacyjnoszkoleniowych, który ma pokazać nowoczesne metody zarządzania strategicznego i wsparcie firm w tworzeniu przewag konkurencyjnych, a tym samym dostarczyć knowhow i narzędzi do rozwiązywania i przezwyciężania kryzysów biznesowych.

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030